Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Tasarım ve Teknoloji Dergisi ; Fen ve Mühendislik alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları Türkçe olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

 

Yazıların telif hakkı devri formu, makale kabul edildikten sonra yazarlara editörlüğümüzce gönderilecektir. Yazarlar tarafından telif hakkı devri formu doldurulup, imzalandıktan sonra e-posta ile dergi editörlüğüne iletilecektir.

 

İmzalı Telif Hakkı Devir Formu'nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bak ımından incelettirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade edilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazışma Adresi: "DERGİ", Gazi Üniversitesi Merkez Kampus Girişi Milas SokakNo:15 06500 Teknikokullar /ANKARA

 

İLK SUNUŞ FORMATI:

 

1. Metin, çift aralıklı, kenarlarda yeterli boşluk (30 mm) bırakılarak, Times Roman Türkçe karakteri ve 12 punto kullanılarak A4 (210x297mm) formunda hazırlanmalıdır. Eserler kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir.

2. Eserin bölümleri mümkün ise, şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası, Metin, Semboller, Teşekkür (gerekirse) ve Kaynaklar.

3. Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ile posta ve e-mail adresleri yazılmalıdır.

 

ÖZET: Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.

4. METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, tablo ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde İngilizce karşılıkları yazılmalıdır.

5. SEMBOLLER: Metin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde "Yunan Harfleri", "Alt İndis" gibi alt başlıklar kullanılabilir.

6. KAYNAKLAR: Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "makalenin tam başlığı", derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek:

 

1. Bayındır, R. ve Kaplan, O., "Designing of a Reactive Power Relay Based on a PIC", Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 22, No 1, 47-56, 2007.

 

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

Örnek:

 

2. Çolak, İ. ve Bayındır R., "Elektrik Kumanda Devreleri", Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004.

 

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, "bölümün adı", bölümün alındığı kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığ ı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek:

 

3. Çolak, İ. ve Bayındır R., "Asenkron Motorlar", Elektrik Kumanda Devreleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 19-31, 2004.

 

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, cinsi (master, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yıl.

Örnek:

 

4. Bayındır, R., "Bulanık Mantık Denetimli Senkron Motor ile Reaktif Güç Kompanzasyonu", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002. (Kaynak basılmış tez ise)

 

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "tebliğin adı", kongrenin adı, yapıld ığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

Örnek:

 

5. Bayındır R., Çolak İ., Kabalcı E. and Irmak E., "The Fuzzy Logic Control of a Multilevel Converter in a Variable Speed Wind Turbine", 8th International Conference on Machine Learning and Applications, Miami, Florida, USA, 787-790, 13-15 Aralık 2009.

 

8. TABLO VE ŞEKİLLER: Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı ve bahsedildikleri yere en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır.

Tablolardaki yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır. Tablonun tek bir sayfaya sığması tercih edilir, ancak zorunlu hallerde ikinci sayfaya taşabilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Bütün grafik ve fotoğraflar basılabilir kalitede ve parlak kağıda basılı olmalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır.

 

 

9. DİPNOTLAR: Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayırılarak yazılmalıdır.

 

 

YAYINLANMASINA KARAR VERİLEN MAKALE FORMATI:

 

Birinci kısımda verilen format ilk sunuş içindir. Hakem değerlendirilmesinden geçen ve yayınlanmasına karar verilen makaleler, yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek bir adet basılmış orijinal kopya ve elektronik olarak editöre iade edilirler. Bütün şekil, tablo, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmalıdır. Derginin her sayısı Fakülte web sayfasına da konulacaktır.

 

Makaleler Microsoft Word (versiyon 6.0 veya üstü) ile yazılmalıdır. Metin, Times Roman Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak tek satır aralığ ı ile yazılmalı ve 7,7 cm genişliğindeki çift sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 0,6 cm). Parantez içinde verilen İngilizce karşılıklar 8 punto ile yazılmalıdır.

 

Sayfa düzenlemede, üstte 25 mm, altta 25 mm, solda 25 mm ve sağda 25 mm boşluk olmalıdır. Ancak ilk sayfadaki makale başlığı üst marjinden 1,8 cm aşağıda yer almalıdır. Bunu sağlamak için, makale başlığı "Verdana" fontuyla 14 punto olarak yazılmalı ve başlıktan önce 3 boşluk, başlıktan sonra ise 2 boşluk bırakılmalıdır. Yazar adları ve İngilizce başlık 12 punto olmalıdır.

 

Makale baş lığından İngilizce özetin sonuna kadar olan kısım tek sütun halinde düzenlenmelidir. Adresle "özet" arasında ve İngilizce başlık üstünde 2 satır aralığı, metin içerisindeki başlıklar ve paragraflar arasında ise 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

 

Tek sütuna sığabilecek şekil veya tablolar metin içerisinde, daha büyük olanlar ise atıfta bulunan yere en yakın sayfa başı veya sonuna iki sütunu kapsayacak şekilde yerleştirilmelidir. Uzun denklemler sütuna sığacak şekilde ve notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.

 

 

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 

Telif hakkı düzenlemesi

Makale kabul edildikten sonra yazarlara editörlüğümüzce gönderilecektir. Yazarlar tarafından telif hakkı devri formu doldurulup, imzalandıktan sonra e-posta ile dergi editörlüğüne iletilecektir.

 


e-ISSN:2147-9526