KENT KİMLİĞİNİN KENT PEYZAJI ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER, SİLÜETLER, GÖRÜNÜMLER VE DENGELERİ

Sema KARAGÜLER, Bengi KORGAVUŞ
2.664 2.151

Öz


Dünyamızda bir yandan gelişen globalleşme hareketi, diğer yandan hızla ilerleyen demografik, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, kentlerin imajını da etkilemekte; kentlerin farklı niteliklerinin algılanması yerine, benzer nitelikli kent görünümleri  ortaya çıkmaktadır. Bu durum, doğal olarak kentlerin kendine özgü kimliklerine de  yansımakta, kentlerin birbirlerine göre olan farklılıklarının silinmesinin önlenmesi ve özgün  imajlarının korunması konusunun, giderek  önem kazanmasına yol açmaktadır. 

Bu bağlamda ele alınan bu yazıda; önce kentlerin tarihten bu yana kuruluş ve gelişimlerine dayalı olarak kent imajları açıklanmaktadır. Daha sonra, kent planlamasına yeşilin girişiyle çağımız kentlerindeki ve yakın gelecekteki kent görünümlerinin değişimi ve gelişimi örneklerle ortaya konmakta, kentsel peyzaj, kent silüetleri, öngörünüm, geri görünüm, etkilenme bölgeleri, taç bina gibi kavramların önemi üzerinde durularak, hızlı kentsel gelişmelerin, kentlerin imajını belirleyen peyzaj, silüet ve öngörünümler üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanmaktadır. Gelişen bölümlerde, tüm bu kavramların doğal ve kültürel öğeler olarak kent kimliği üzerindeki etkilerinden söz edilip, gelişen kent silüetlerinde kent kimliği, yeşil alan kullanımı, peyzaj ve denge konusu ele alınmakta; istenmeyen kentsel peyzaj oluşumlarından örnekler verilmektedir. Sonuç olarak da tüm bu parametrelerin kent tasarım kararlarını yönlendireceği gerçeği ışığında, “gelişen kentlerin peyzajının iyileştirilmesi ve korunmasındaki temel ilkeler” belirlenerek, bu ilkelerin kentlerin tasarımına ve dolayısıyla imar planlarının yapımına etkisi açıklanmakta, imar planı kavramı yerine kent tasarım projesi kavramının getirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.  


Anahtar kelimeler


Kent silüeti, kent kimliği, kentsel peyzaj, öngörünüm

Tam metin:

PDF

Referanslar


Karagüler, S., “Yapılaşma Sonucu Azalan Yeşil Alanların Doğurduğu Sakıncaların Giderilmesi İçin Bina Ölçeğinde Bitki Kullanımı”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,1994.

Karagüler, S., “Kent Planlamasında Yeşil Alan Gereksinimi”, Mimarist, No: 11, Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, 2004, s. 102. http://www.dezeen.com/2008/11/04/r%C3%B8dovre -skyscraper-by-mvrdv-and-adept/

Anon., Group V 1000, “Sky City 1000”, The Concept of a Vertical Composite Urban Community,

Kaibundo Publishing Co.Ltd. Japan, 1989. by-vincent-callebaut/ http://vincent.callebaut.org/page1-img- hong_kong.html http://cooldesignworld.com/how-to-combine-a- aense-town-with-an-open-landscape/
e-ISSN:2147-9526