Kars Kümbet Camisinin Deprem Davranısının İncelenmesi

Asuman Işıl CARHOGLU, Pınar ZABİN, Kasım Armağan KORKMAZ
3.100 1.332

Öz


Tarihi camiler kültürel mirasımızın önemli örnekleriniolusturmaktadır. Bu çalısmada Kars ilinde bulunan kümbetcaminin farklı deprem ivmeleri altındaki yapısal davranısları incelenmistir. Tarihi yapı SAP2000 sonlu elemanlar programı ile üç boyutlu olarak modellenmis ve zaman tanım alanı yöntemi kullanılarak doğrusal analizler yapılmıstır. Analiz sonuçlarından elde edilen yer değistirme, gerilme ve taban kesme kuvveti değerleri incelenmistir.
Anahtar kelimeler: Tarihi camiler, zaman tanım alanı, sonlu elemanlar
ABSTRACT:Historical mosques constitute the important samples of cultural heritage. In the present study, Kumbet mosque, which is located in Kars, was examined for its structural behavior under earthquake accelerations. The historical mosq building was modeled as three- dimensional with SAP 2000 finite element software. Lineer analyses by using time history method was carried out. The values of displacement, stress and base shear force obtained from the analysis results were compared. Hence, a detailed evaluation was done for the mosq.
Keywords: Historical mosques, time history analyses, finite elements method 

Anahtar kelimeler


Tarihi camiler, zaman tanım alanı, sonlu elemanlar

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arık, F.Ş., “Selçuklular Zamanında Anadoluda Meydana Gelen Depremler”, www.dergiler.ankara.edu.tr, (Erişim tarihi: 21.03.2013).

Arslan F., “Depremden Zarar Görmüş Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi”, Yüksek lisans Tezi, Gazi üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Tanyıldızı H. ve Sayın E., “Harput Ulu Camisinin Deprem Davranışının Belirlenmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Pamukkale-Denizli,7-85 Aralık 2006.

Nuhoğlu A., Öztürk D. ve Bozdoğan K. B., “Konak Yalı Camisi’nin Deprem Davranışının İncelenmesi, Tarihi Yapıların Afet Risklerinin Değerlendirilmesi”, İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Çalışmaları, 7-8 Aralık 2009.

Aydın E.Ö., Fahjan Y.M., Çömlekçioğlu R, “Deprem Güçlendirilmesinde Kullanılan

International Earthquake Symposıum, Kocaeli, 22-26 October 2007. Tarihi Kâgir

Yapıların Teknikler”, Yeni

Yüzügüllü, Ö., Durukal, E., “The effects of the train traffic on theKüçük Ayasofya Mosque in Istanbul”, International Conference on Studies inAncient Structures, YTÜ, Faculty of Architecture, İstanbul, 1997. 196

GU J Sci Part C, 2(1):189-196 (2014)/ Asuman Işıl ÇARHOĞLU, Pınar ZABİN, Kasım Armagan KORKMAZ

Timur, T., “Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Taşıyıcı Sistem Davranışının incelenmesi”, YTÜ Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Yılmaz, P., “Tarihi yapıların modellenmesi ve deprem

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. lisans Tezi,

Sakarya 9. Dabanlı, Ö., “Tarihi yığma yapıların deprem performansının belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Er Akan A., “Tarihi Ahşap Sütunlu Camilerin Sonlu Elemanlar Analizi İle Taşıyıcı Sistem Performansının Belirlenmesi”, SDU International Technologic Science, Vol. 2, No 1, pp. 41-54, February 2010.

Soyluk A. Ve Tuna M.E., “Sismik Taban İzolasyonu Uygulaması İçin Tarihi Şehzade Mehmet Camisinin Dinamik Analizi”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 2011 Vol 26, No 3, 667-675, 2011.

Anı anıtsal Yapılar Koruma Değerlendirme ve Yapım Mimarlık ve Restorasyon Ltd. Şti., “Kümbet cami”,

http://www.anitsal.com/projedetay.asp?pid=276.

Tarihi: 13. Arslan M., “Kars Kümbet Cami (On iki Havariler Kilisesi)”, Serhat Kültür, Mart-Nisan 2008.

Vatan M., “Yığma yapıların sonlu elemanlar yöntemine dayalı analiz modelinin oluşturulmasında fotogrametrik verilerin kullanılması”, Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Çavuş M., ve Dayı M., “Tarihi Niksar Kırk Kızlar Türbesinin Sismik Davranışı”, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, ISSN: 2146-8168, Sayı: 2, 25-34, 2013.

Terzi M., Elçi H., “Çerçeve Tipi Betonarme Yapılarda Döşeme Süreksizliklerinin Kesit Tesirlerine Etkisi”, Journal of Engineering Sciences, cilt 12, sayı 3, 341-349, 2006.

Terzi M., Elçi H., “Perde-Çerçeveli Betonarme Yapılarda A2 Türü Düzensizliğin Kesit Tesirlerine Etkisi”, BAÜ FBE Dergisi,Cilt:11, Sayı:1, 83-94, 2009.