İnşaat Sektöründe Yüklenici firmalar ve Ar-Ge

Akın Tolga İLTER, Atilla DİKBAŞ
1.986 667

Öz


Yenileşim (İnovasyon) ulusal ekonomilerde büyümenin ve rekabetçiliğin ana unsularından birisi olarak kabul edilmektedir. Rekabet üstünlüğü sağlamanın ana unsurlarından birisi oluşu yenileşimciliğin ölçülmesi, firmanın bu yeteneğinin artırılması ve kurumsal kültürün bir parçası haline getirilmesini hedefleyen çabaları artırmıştır. Yenileşimin ölçülmesi yönetim bilimlerinde olduğu gibi inşaat yönetimi literatüründe de üzerinde oldukça tartışılan konulardan biridir. Yenileşimin bir sistem olarak karmaşık yapısı ölçümü güçleştirmektedir. Yenileşimle ilgili araştırmalar halen gelişme aşamasındadır ve özellikle Türk inşaat sektörüyle ilgili kaynaklarda yenileşimin ölçülmesiyle ilgili araştırmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yenileşimciliğin itici güçlerinden birisi olarak ele alınmış, yüklenici firmaların yenileşim yaklaşımlarında Ar-Ge’nin yerinin, vaka analizleriyle desteklenmiş bir alan çalışmasıyla belirlenip analiz edilmesi amaçlanmıştır. Ulusal veriler incelenerek bunların ışığında yüklenici firmaların yenileşim ve Ar-Ge yaklaşımlarını tespit etmeyi hedefleyen anket tasarlanmıştır. Saha araştırması Türkiye ekonomisine belirgin katkıları olan yüksek cirolu büyük inşaat firmalarını hedeflemiş, örneklem seçimi için bir mesleki örgütlenme ve bağımsız bir yabancı kuruluşun ciro bazlı sıralamasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular yüklenici firmalarda Ar-Ge departmanlarının nadir olduğunu ancak Ar-Ge faaliyetlerinin varlığını göstermektedir. Firmalar projelerde gereklilik doğması halinde Ar-Ge yatırımı yapmakta, sonuçları kendi ihtiyaçları için kullanmakta ve nadir olarak ticarileştirmektedir. Ancak yüklenici firmaların yenileşimlere asıl ulaşma metodu dış bilgi kaynakları ve işbirlikleridir.

Anahtar kelimeler


Yenileşim, inovasyon, yüklenici firma, Ar-Ge.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Tatum, C.B., “Incentives for technological innovation in construction in the 21st century conference, 447- 452, ed. Chang, L.M., ASCE, New York, 1991. for

Blayse, A. ve Manley, K., “Key influences on construction innovation”, Construction Innovation, 4, 3, 1-12, 2004.

Egbu, C.O., “Managing innovation in construction organisations: an examination of critical success factors”, Perspectives on Innovation in Architecture, Engineering and Construction, Eds. Anumba, C.J., Egbu, C., Thorpe, A., Center for Innovative Construction University, UK, 2001. Loughborough

DTI, Rethinking construction innovation and research-A review of government R&D policies and practices, Department of Trade and Industry (DTI)/ Department for Transport, Local Government and the Regions (DTLR) report, London HMSO, 1998.

CRISP, Construction Industry Research and Innovation climate of innovation in construction. CRISP report, UK, 1997 a [6] Egbu, C.O., “Mechanisms construction innovations to gain competitive advantage” Fifteenth annual conference of the Association Management (ARCOM), John Moores University, UK, September 15-17, 1, 115-123, 1999a. exploiting of in Construction

Egbu, C.O., The role of knowledge management and innovation in improving, Building Technology and Management Journal, 25, 1-10, 1999b.

Fryer B., The practice of construction management, Fourth ed. Rev. by Charles Egbu, Robert Ellis&Christopher Gorse, Blackwell, Oxford, 2004.

Özorhon, B., Abbott, C., Aouad, G., “Measuring construction Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) engineering, management and technology, İstanbul, May 20–22, 2009. Fifth International Collaboration and integration in

Winch, G., “Zephyrs of creative destruction: Understanding the management of innovation in construction”. Building Research and Innovation, 26, 4, 268-279, 1998.

DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı - 2006, 28.03.2014 tarihinde http://www.agm.gov.tr/AGM/Files/mevzuat/KalKal ki_Plani_2007_2013.pdf adresinden erişilmiştir. [12] EIS, European Innovation Scoreboard innovation 2009:Comparative performance. Pro Inno Europe paper-15, Belgium, 2010. of

Slaughter, S. “Innovation and learning during implementation: a comparison of user and manufacturer innovations”, Research Policy, 22, 81-95, 1993.

NESTA, Hidden innovation, National Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA), London, 2007.

Yin, R.K., Case study research. Sage publications, Thousand Oaks, 2003.

Fellows, R. ve Liu, A., Research methods for construction, Blackwell publications, 2003

TMB, Türk Müteahhitler Birliği ile ilgili genel bilgi, 08.05.2013 http://www.tmb.org.tr/genel.php?ID=2 erişilmiştir, 2010. tarihinde adresinden

Kirsh, L., Survey sampling, John Wiley and Sons press, New York, 1965.

Acar, E., Teknolojik yeniliklerin küçük ve orta boy inşaat firmalarına yaygınlaşması. Doktora tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

İlter, A.T. ve Dikbaş, A., “Innovation Indicators and Efficiency of the National Data for Assessing Innovation Performance”, CIB World Congress 2010, Manchester, İngiltere, 10-13 Mayıs 2010.

ENR, The Top 225 International Contractors, 21.09.2013 tarihinde

Kaptanoğlu, A.M., (2009). Kişisel görüşme.

İnternet: http://www.alsimalarko.com.tr/main.asp 07.03.2014 tarihinde erişilmiştir.

İnternet: http://www.alarko.com.tr/alarko_tr.asp?id=2 07.03.2014 tarihinde erişilmiştir.

Flanagan, R., (2010). Kişisel görüşme.

İnternet: http://www.skanska.com/en/ 11.09.2013 tarihinde erişilmiştir.
e-ISSN:2147-9526