TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ VE PROJEKSİYONU

Hikmet Doğan, Nazile Yılankırkan
3.757 1.959

Öz


Dünya genelinde son yıllarda fosil enerji kaynaklarının tükenmeye başlamış olması, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının kurulu güç içerisindeki payının henüz ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmayışı, insanoğluna enerjinin kıymetini göstermiş ve enerjiyi daha verimli kullanma çabasına yöneltmiştir.

Bu çalışma Türkiye’de; Nüfus ve enerji tüketim miktarları, sektörel enerji tüketim oranları, enerji verimliliği hususundaki konular, enerji yoğunluğu ile enerji verimliliğini etkileyen teknolojiler analiz edilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde, enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçları kısıtlamadan ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlamanın mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca; Türkiye’nin enerji yoğunluğu OECD ve AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programının hedefinin de, 2011 yılında 0,2646 TEP/1000 dolar olarak gerçekleşen enerji yoğunluğunun, 2018 yılında 0,243 TEP/1000 dolar değerinin altına indirilmesi, 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin de, 2012 yılı göstergelerine göre verimlilik arttırıcı uygulamalarla %10 düşürülmesi hedeflendiği belirlenmiştir. 


Anahtar kelimeler


Enerji verimliliği, Enerji tüketimi, Enerji Yoğunluğu

Tam metin:

PDF

Referanslar


“Enerji verimliliğinde Yeni Dönem” Global Ener

ji Dergisi, 20, 21, 2013 8.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “2010–2014

Stratejik Planı”, Ankara, 2010 9.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Mev- zuat/Enerji

http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Enerji_

Verimliligi_Strateji_Belgesi_2012_2023. 2014 Strateji Belgesi” pdf, 10.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Kimlik Belgesi,

https://www.csb.gov.tr/db/samsun/webmenu/web menu 4379. pdf 11.

Resmi Gazete, Onuncu Kalkınma Planı,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20

130706M1-1.htm, 2014 12.

Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası, “Enerji Verim- liliği”,

http://www.tskbenerjiverimliligi.com/enerji

verimliligi-ve-tskb/tskbnin-enerji-verimliligi

vizyonu.aspx, 2014 13. Pelesen, L., ”İki Nükleer santrale Eş Değer Enerji Tasarrufu”, Global Enerji Dergisi, Sayı:109, 36, 2013 14. http://www.elektrikport.com/makale- detay/kojenerasyon-sistemi/4286#ad-image-0, 2014 15.

Özturk, H., Kaya, D.,”Biyodizel”, “Biyoyakıt

Üretimi ve Kullanımı”, Yayın No:MMO/593,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ankara, 193,194, 2012 16. Şekeroğlu, A., “Kojenerasyon Uygulama Örnek- leri” Energyworld Dergisi, Sayı:104, 62–34, 2013 17. Ellaban, O., Ebu-rub. H., Blaabjerg F. “Renewab- le energy resources:Current status, future pros- pects and their enabling technology” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Cilt:39, 748- 764, 2014 18.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “ETKB 2010–2014

http://www.enerji.gov.tr/tr/dokuman/ETKB_2010

_2014_Stratejik_Plani_Taslak.pdf, 2014 Planı”
e-ISSN:2147-9526