ANKARA’DA APARTMANLAR VE KAPALI-GÜVENLİKLİ TOPLU KONUTLAR MEKÂNSAL KONFİGÜRASYONU SENTAKTİK ANALİZİ

Merve Baysal, Mehmet Tayfun Yıldırım
2.660 266

Öz


ÖZET

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar Ankara’da farklı tiplerde konutlar üretilmektedir. Üretilen bu konutlar tipolojik bağlamda, kentsel yerleşim biçimi bağlamında ve konut üretim yöntemlerine göre sınıflanabilmektedir. Son dönemde büyük inşaat firmaları tarafından üretilen ve konut tipolojisinde farklılaşan kapalı-güvenlikli konut yerleşimlerinde, konut grubu yakın çevresinde veya konut bloğu içerisinde konut işlevine ek yüzme havuzu, sağlık birimleri, alışveriş, rekreatif mekânlar inşa edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, Ankara’da farklı dönemlerde inşa edilen, yapım yöntemlerine göre yapı kooperatifleri, yapsatlar, toplu konutlar ve özel girişim aracılığı ile üretilen konutlar mekân sentaksı yöntemiyle analiz edilmiştir. Yöntem, apartman birim konutu, kapalı toplu konut birim konutu, kapalı toplu konut birim konutuna bağlı kabuk içi ek mekânlar dâhil edilerek 3 farklı plan tipinde kullanılmıştır. Sonuç olarak, kapalı konut sitesi konut birimlerinde ebeveyn banyosu, giyinme odası gibi ek mekânların oluşmasına rağmen; tüm tiplerde, konut içi mekânsal organizasyonda değişikliğin olmadığı ve gece gündüz bölümü ayrımı, yatak odası sayıları gibi benzerliklerin devam ettiği gözlemlenmiştir. Sentaktik analizlerde, kapalı konutlarda konut birimi dışı ve kabuk içi ek mekanlar konfigürasyona dahil edildiğinde; mekan entegrasyon değerlerinde değişmeler görülmüştür. 

ABSTRACT

Since the foundation of the Republic, there are different types of houses have been produced in Ankara. These houses can be classified typologically, housing in parcels housing in isles and housings production methods. Lately, closely guarded settlements, which have been produced by major construction companies have different housing typology. There are additional facilities around the housing settlement or in the housing block. In this , by the method of production, cooperatives, small budget contractor apartments, social housings and private corporation houses were analyzed using space syntax analysis. This analysis used 3 types of plans; unit houses in apartments, closed mass housing unit house and closed mass housing unit house with additional in-shell facilities. Although there are additional rooms, such as parent bathroom or dressing room, housing spatial organizations have not differences. Separations between day and night spaces and numbers of bedrooms have similarities. It is observed differences in the integration values of spaces when additional in-shell facilities incorporated spatial configuration. 


Anahtar kelimeler


mekan sentaksı; graf teori; kapalı-toplu konut; apartman. space syntax; graph theory; closed mass housings, apartments

Tam metin:

PDF

Referanslar


Hacıhasanoğlu, O. Mimarlıkta Biçimbilimsel Çalışmalar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Programı Seçmeli Ders Notları, İstanbul, 2007

Hillier, B. ve Hanson J. The Social Logic of Space, Cambridge University Press, London, 147-149, 1984.

Yıldırım, M. T., Bina Fonksiyonu – Bina Biçimi İlişkisinde Çizge Teorisi Kullanımı İle Veri Eldesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Broadbent, G., Design in Architecture, John Wiley & Sons, London, 1973.

Tabor P. , Analysing Route patterns, The Architecture of Form, Cambridge University Press, Cambridge, 1976

Çil, E., ‘’Bir Kent Okuma Aracı Olarak Mekân Dizimi Analizinin Kuramsal ve Yöntemsel Tartışması’’, Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi e- Dergisi, Cilt 1, No 4, 218-233, 2006.

Çakmak Y. B., Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekânsal Değişim Mekân Dizim Yöntemiyle Analiz, Çizgi Kitabevi, Konya, 2011.

Akın, E., Kentsel Gelişme ve Kentsel Rantlar: Ankara Örneği, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi (Kent Ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, 2007.

Özmen, A., 1920 Sonrası Ankara’da Apartman Konut Gelişimi ve Sosyal Değişim ile Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.

Şenyapılı T. ve Türel A., Ankara’da Gecekondu Oluşum Süreci ve Ruhsatlı Konut Sunumu - Ankara’da Ruhsatlı Konut Sunumu, Ankara, Batıbirlik Yayınları, 1996.

Keleş, R. ve Duru, B., ‘’Ankara’nın Ülke Kentleşmesindeki Etkilerine Tarihsel Bir Bakış’’, Mülkiye Dergisi, Cilt XXXII, No 261, 27-44, 2008.

Tekeli, İ., Yetmiş Yıl içinde Türkiye’nin Konut Sorununa Nasıl Çözüm Arandı, TOKİ Yayınları, Ankara, 1995.

Bayraktar N., ‘’Başkent Ankara’da Konut Sorununa Yönelik Çözüm Arayışları’’, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, 12-14, 2002

Tekeli, İ., Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010.

Gündüz, M., Konut ve Yaşantı: Batıkent Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1998.

Kent- Koop., Batıkent’95, Batıkent’i Tanıtıcı Broşür, Kent-Koop. Yayınları, 1995.

Baysal, M., Arşivinden, 2014

Vanlı, Ş., ‘’Ankara’da Bir Apartman’’, Mimarlık Dergisi, No 2, 104, 1976.

İnternet: URL: http://.angoraevleri.web.tr/, Son Erişim Tarihi: 04.11.2014.

İnternet: URL: http:// www.ankarama.com.tr/, Son Erişim Tarihi: 04.11.2014.
e-ISSN:2147-9526